Механика 1 – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 30 + 30 5
Наставници

Страин Посављакванредни професор

Гордана Тошићасистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за самостално постављање услова равнотеже и одређивање непознатих величина.

Исход учења

Способност студента да уочи, дефинише и рјешава конкретне проблеме везане за равнотежу и услове равнотеже система сила у равни и простору. Одређивање реакција и пресјечних величина код разних врста носача.

Садржај предмета

Теоријска механика: Основни појмови, Њутнови закони, Подјела. Механика I (Статика): Основни појмови, Предмет и задаци, Аксиоми, Везе, Систем сучељних сила (Равни од двије, три и више сила, Просторни од три сучељне силе), Пројекција силе на осу и раван, Разлагање силе и њено одређивање помоћу пројекција, Резултанта просторног и равног система сучељних сила, Услови равнотеже, Три непаралелне силе у равни, Момент силе за тачку, Момент резултанте равног система сучељних сила, Систем колинеарних сила, Двије паралелне силе силе усмјерене на исту/супротну страну. Спрег сила (Момент спрега, Систем спрегова у равни), Произвољан раван систем сила (Редукцији силе и система сила на тачку, Главни вектор и главни момент, Редукција на простији облик, Услови равнотеже, врсте равнотеже), Равнотежа система крутих тијела, Трење (Трење клизања, Реакција храпаве везе, Угао, троугао и конус трења, Равнотежа тијела услијед трења, Трење ужета/каиша о храпаву цилиндричну површ, Трење котрљања), Носачи (Ослањање и подјела), Пресјечне величине код равних носача (Просте греде, Конзоле, Греде са препустима и са зглобовима, Прости рамови и рамови са зглобовима), Равне решетке (Формирање, Статичка одређеност, Силе у штаповима – Примјена метода исјецања чворова и Ритеровог метода), Момент силе за осу и његова веза са моментом силе за тачку, Просторни систем спрегова (Сабирање, Паралелно преношење спрега у раван паралелну равни дејства), Произвољан просторни систем сила (Редукција на тачку, Свођење на простији облик, Варињонов теорем, Статичке инваријанте, Услови равнотеже), Центар система паралелних сила, Тежиште крутог и хомогеног тијела, хомогене фигуре и хомогене линије, Гулдинови теореми.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, консултације, израда графичких радова и самостална припрема за све облике провјере знања.

Литература
  1. Благојевић, Д., Бабић, Ж.: Статика, репетиторијум, примјери, задаци, Машински факултет, Бања Лука, 2007.
  2. Русов, Л.: Механика – Статика, Научна књига, Београд, 1978.
Облици провјере знања

Одбрана два самостално израђена графичка рада (задаци), два колоквијума или интегрални писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Активност на настави 10 бод. 1. колоквијум 20 бод. Усмени испит 40 бод.
Графички радови 10 бод. 2. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама