Механика 2 – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 30 + 30 5
Наставници

Валентина Голубовић Бугарскиванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Омогућити студентима разумијевање битних закона и метода кинематике тачке и тијела. Знања стечена кроз овај предмет оспособљавају студенте да пратите наставу из других стручних предмета, за чије разумијевање је неопходно знање из кинематике и динамике.

Исход учења

Студент је оспособљен за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема у вези са кинематиком тачке и крутог тијела.

Садржај предмета

Кинематика тачке: Дефиниција брзине и убрзања тачке. Брзина и убрзање тачке у Дакартовим, поларним, природним и сферним координатама. Пређени пут. Кинематика крутог тијела: Транслаторно кретање. Обртање око непокретне осе. Равно кретање тијела. Тренутни пол брзина и убрзања равне фигуре. Сферно кретање тијела. Опште кретање тијела. Сложено кретање тачке. Геометрија маса: Моменти инерције. Елипсоид инерције. Хајгенс-Штајнерова теорема.

Методе наставе и савладавања градива

Вербална метода, метода демонстрације, рачунске вјежбе у групама, групне и индивидуалне консултације, самостална израда графичких радова.

Литература
 1. Голубовић-Бугарски В.: Механика 2, скрипта – изводи предавања, Машински факултет Бања Лука.
 2. Л. Русoв: Кинeмaтикa, Нaучнa књигa, Бeoгрaд, 1988.
 3. Ђурић, С.: Кинeмaтикa, Maшински фaкултeт, Бeoгрaд, 1990.
 4. Милосавлјевић Д.: Кинематика, методичка збирка решених примера, Машински факултет Крагујевац, 1995.
 5. Долечек В., Пашић Х., Шиповац Б.: Збирка задатака из кинематике, Машински факултет Сарајево, 1973.
Облици провјере знања

Израда и одбрана два самостална задатка. Полагање два колоквијума, након обрађених одређених тематских јединица. Завршни испит на крају семестра.

Активност на настави 4 бод. Колоквијуми 40 бод. Завршни испит 40 бод.
Присуство настави Самостални задаци 6 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама